ในหลวงของปวงชนชาวไทย

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

 

เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในวันนี้ ข้าพเจ้าในนามประชาชนชาวไทยขอน้อมถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน และทรงเป็นมิ่งขวัญแก่ผสกนิกรชาวไทยสืบไป

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า

KimBerrY @ diaryclub.com

 

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

 

และเนื่องในวโรกาสอันดีนี้ จึงขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาไว้ ณ ที่นี้

 

  "… คนไทย แม้จะมีนิสัยรักความสะดวกสบาย และมักทำตามใจตัวกันเป็นปรกติ แต่ในส่วนลึก ก็เป็นคนมีเหตุผล มีวินัย มีใจจริงและความสำนึกในชาติบ้านเมืองอยู่ด้วยกันแทบทุกตัวคน.
       
       เราจึงรวมกันอยู่ได้เหนียวแน่น มีชาติมีประเทศอันตั้งมั่นเป็นอิสระเสรีมาช้านาน ทั้งสามารถสร้างสรรค์ความดีความเจริญต่าง ๆ ไว้เป็นสมบัติของชาติมากมาย.
       
       ปัจจุบันนี้ รู้สึกว่าบ้านเมืองมีปัญหาและความขัดข้องเกิดขึ้นไม่สร่างซาเกือบทุกวงการ เป็นเครื่องบ่งบอกชัดเจนว่าถึงเวลาแล้ว ที่ทุกคนทุกฝ่ายจะต้องลดความถือดีและการทำตามใจตัวลง แล้วหันมาหาเหตุผล ความถูกต้องและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมกันอย่างจริงจัง เพื่อกำจัดอคติ และสร้างเสริมความเมตตาสามัคคีในกันและกัน
       
       จักได้สามารถร่วมกันเร่งรัดปฏิบัติสรรพกิจการงานให้ประสานสอดคล้อง และปรองดองเกื้อกูลกัน ให้สัมฤทธิ์ประโยชน์สูงสุดในการธำรงรักษาอิสรภาพ อธิปไตย และความเป็นไทย ให้ยืนยงมั่นคงอยู่ตลอดไป. …"
       
       พระราชดำรัส ในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช ๒๕๓๕ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๕

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"… การล้มเลิกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยวิธีการอันรุนแรงนั้น ย่อมทำความปั่นป่วนและแตกร้าวให้เกิดขึ้นทั่วไป ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อชีวิตของประเทศชาติ
       
       กล่าวคือ การทำลายนั้นจะทำให้ความต่อเนื่องของโครงงานต่าง ๆ ขาดตอนลง ความแตกร้าวจะทำให้เสียกำลังคนดีที่จะมาร่วมงานเป็นประโยชน์
       
       ในที่สุด กำลังทั้งปวงของส่วนรวมจะลดถอยจนเสื่อมสลายไป บัณฑิตผู้กำลังจะออกไปร่วมงานของชาติ จึงน่าจะคิดหาวิธีการสร้างสรรค์ที่แยบคายสมเหตุผลกว่านั้น
       
       ทุกวันนี้ งานสำคัญ ๆ ด้านต่าง ๆ ก็มีโครงการที่ดำเนินต่อเนื่องกันอยู่แล้ว ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะทำงานก็มีอยู่มากพอสมควร
       
       ถ้าท่านจะเข้าไปเสริมกำลังให้แน่นหนายิ่งขึ้น ด้วยความตั้งใจ บริสุทธิ์ใจ ด้วยเหตุผลสติปัญญา และด้วยอุดมคติอันสูง ก็จะเป็นประโยชน์แก่การจรรโลงประเทศชาติได้อย่างแน่นอน ข้าพเจ้าขอฝากความคิดทั้งนี้ไว้กับท่านเพื่อพิจารณา…"
       
       พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๑๕

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"… คนไทยทุกคนไม่ใช่อยู่ที่ธงที่จะปลิวสะพัดอยู่ข้างหน้า อยู่ที่ใจที่เป็นไทย ที่รู้ว่าประเทศไทยนี้มีความสำคัญอย่างไร ได้อยู่เป็นเอกราชมาเป็นเวลานับร้อย ๆ ปี และได้อำนวยให้เรามีความสุข มีเกียรติได้ และจะมีเกียรติได้อีกต่อไป ฉะนั้นก็ขอให้ทุกคน ระลึกถึงว่า ทุกคนมีหน้าที่ทั้งนั้นที่จะรักษาความเป็นไทยนี้ไว้ ทั้งในใจ และทั้งในหมู่คณะ ทั้งชาติ …"
       
          พระราชดำรัส พระราชทานในพิธีพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๘ กรกฎาคม ๒๕๑๘

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"...ความคิดนั้นสำคัญมาก ถือได้ว่าเป็นแม่บทใหญ่ของคำพูด และการกระทำทั้งปวง กล่าวคือ ถ้าคนเราคิดดี คิดถูกต้อง ทั้งตามหลักวิชาและคุณธรรม คำพูดและการกระทำ ก็เป็นไปในทางที่ดีที่เจริญ แต่ถ้าคิดไม่ดี ไม่ถูกต้อง คำพูดและการกระทำ ก็อาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียหาย ทั้งแก่ตัวเองและส่วนรวมได้
       
       ด้วยเหตุนี้ ก่อนที่บุคคลจะพูดจะทำสิ่งใด จำเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อนว่า กิจที่จะทำ คำที่จะพูดนั้น ผิดหรือถูก เป็นคุณประโยชน์หรือเป็นโทษเสียหาย เป็นสิ่งที่ควรพูด ควรกระทำหรือควรงดเว้น เมื่อคิดพิจารณาได้ดังนี้ ก็จะสามารถยับยั้งคำพูดที่ไม่สมควร หยุดยั้งการกระทำที่ไม่ถูกต้อง
       
       พูดและทำแต่สิ่งที่จะสัมฤทธิ์ผลเป็นคุณ เป็นประโยชน์และเป็นความเจริญ บัณฑิตจึงควรฝึกหัดปฏิบัติตน ให้เป็นคนคิดก่อนพูด คิดก่อนทำ จนเป็นปรกตินิสัย จึงจะได้ชื่อว่า ประพฤติปฏิบัติตนสมกับความเป็นบัณฑิต ที่คนเขายกย่องเชื่อถือ..."
       
       
พระราชดำรัสในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวันพุธที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"...คุณธรรมในข้อนั้นคือ ไมตรี ความมีเมตตา ความดีให้กันและกัน คนที่มีไมตรีต่อกันจะคิดอะไรก็คิดแต่ในทางสร้างสรรค์ ที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลกัน จะพูดอะไรก็ใช้เหตุผลเจรจากันด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน จะทำอะไรก็ช่วยเหลือร่วมมือกันด้วยความมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ข้าพเจ้าจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณา ทบทวนให้ทราบตระหนักแก่ใจอีกครั้งหนึ่ง..."
       
       พระราชดำรัสในพระราชพิธีออกมหาสมาคม รับการถวายพระพรชัยมงคลณ พระที่นั่งอนันตสมาคม, ๕ ธันวาคม ๒๕๔๒

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

โครงการพระราชดำรินี่ เปิดเผยให้ทุกคนได้ทั้งนั้น แล้วก็ถ้าปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ ทำอย่างเศรษฐกิจพอเพียง
       
       นี่ก็ตอนนี้ นายกฯ ก็เศรษฐกิจพอเพียง ไม่จ่ายเงิน ไม่ค่อยจ่ายเงินแล้ว ใช้แต่เศรษฐกิจพอเพียง เพราะว่ามีการโฆษณาคู่สมรส ของคณะรัฐมนตรี ก็ชำนิชำนาญในเศรษฐกิจพอเพียงเก่งมาก นี่ก็อีกคนที่ทำได้ ก็เลยไม่ต้องห่วง ไม่ทราบว่าคู่สมรสขององคมนตรีจะทำเศรษฐกิจพอเพียงหรือเปล่า สงสัยว่าไม่ ไม่ทำ
       
       แต่ยังไงก็ตาม อย่างนี้เปิดให้ความกว้างขวางของเศรษฐกิจดีขึ้น ถ้ารองนายกฯ ทั้งหลายก็อาจไม่ทำ เพราะเคยชินกับเศรษฐกิจ ที่ต้องใช้เงินมาก ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียง ไม่พอเพียง
       
       ถ้างั้นก็ นายกฯ อาจจะไป นายกฯ และคุณหญิงก็อาจจะให้เพื่อนนายกฯ รองนายกฯ ต่างๆ ทำเศรษฐกิจพอเพียงนิดหน่อย ก็จะทำให้อีกสี่สิบปีประเทศชาติไปได้ แต่นี่ก็มีแต่นายกฯ รองนายกฯ จัดการ รวมทั้งคู่สมรส ทำเศรษฐกิจพอเพียง ก็เชื่อว่าประเทศจะประหยัดได้เยอะเหมือน"
       
       พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯวันอาทิตย์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"ประเทศชาติ ประกอบด้วยผืนแผ่นดิน กับประชาชน และผืนแผ่นดินนั้น เป็นที่เกิด ที่อาศัย ที่อำนวยประโยชน์สุข ความมั่นคงแก่ประชาชน ให้สามารถรวมกันอยู่เป็นปึกแผ่น เป็นชาติได้
       
       ด้วยเหตุนี้ ประชาชนผู้อยู่ในแผ่นดิน จึงต้องมีหน้าที่ที่จะร่วมกันประกอบกรณียกิจ เพื่อรักษาความเป็นปกติเรียบร้อย และความมั่นคงปลอดภัยของแผ่นดินไว้ ให้เป็นถิ่นที่ทุกคนจะอยู่อาศัย และประกอบสัมมาชีพ ด้วยความผาสุกร่มเย็น"
       
       พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์วันพฤหัสบดีที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า พระราชวังดุสิต

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"ความสามัคคีหรือความปรองดองนั้นก็ให้เหตุว่าอันไหนควรจะพูด อันไหนไม่ควรจะพูด พูดไปแล้วให้ยอมรับว่าพูดอย่างนั้น ไม่ถูกก็บอกว่า ไม่ถูก ไม่ต้องมาหัวชนฝาว่าถูกๆๆ ลงท้ายตัวเองก็รู้ว่าไม่ถูก อันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเอ่ยขึ้นมา เพราะว่าถ้าอย่างนี้นานๆไป สังคมเราพัง ประเทศก็พัง คนที่รักชาติก็ไม่อยากให้ประเทศพัง คนที่ไม่รักชาติเขาก็ไม่ทุกข์ แต่ลงท้ายก็ทุกข์เอง เพราะไม่มีชาติอยู่ ไปที่เมืองอื่นเขาเหยียดหยามเรา "
       
       พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิตฯวันเสาร์ ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

"เพราะว่าเป็นประเทศของเรา ไม่ใช่ประเทศของหนึ่งคนสองคน เป็นประเทศของทุกคน เข้าหากันไม่เผชิญหน้ากันแก้ไขปัญหา
       
       เพราะปัญหามีอยู่ ที่เวลาเกิดจะใช้คำว่า บ้าเลือด เวลาคนมีการปฏิบัติรุนแรงมันลืมตัว ลงท้ายเขาไม่รู้ว่าตีกันเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร เพียงแต่ว่าจะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทาง อันตรายทั้งนั้น
       
       มีแต่แพ้ คือต่างคนต่างแพ้ ผู้ที่เผชิญหน้าก็แพ้ แล้วที่แพ้ที่สุดก็คือประเทศชาติ ประชาชนจะเป็นประชาชนทั้งประเทศ ไม่ใช่ประชาชน เฉพาะในกรุงเทพมหานคร
       
       ถ้าสมมติว่า เฉพาะในกรุงเทพมหานครเสียหายไป ประเทศก็เสียหายไปทั้งหมด แล้วก็จะมีประโยชน์อะไรที่จะทะนงตัวว่าชนะ เวลาอยู่บนกองซากปรักหักพัง "
       
       พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่พลเอกสุจินดา คราประยูรและพลตรีจำลอง ศรีเมืองวันพุธที่ ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๕

ในหลวงของปวงชนชาวไทย

“….ในบ้านเมืองนี้ มีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การจะทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความวุ่นวายได้...”
       
       พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีเปิดชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 6 ณ. ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี วันที่ 11 ธันวาคม 2512


 

ขอขอบคุณ http://www.manager.co.th/ สำหรับพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส

http://www.sanook.com สำหรับรูปภาพความทรงจำอันสุดแสนประทับใจ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

KimBerrY

เพิ่งดูถ่ายทอดสดจบไป ยิ่งตอนที่เห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนโบกพระหัตถ์กับประชาชนที่เข้าเฝ้า ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมแล้ว ก็ยิ่งรู้สึกตื้นตันใจและปลาบปลื้มจนไม่อาจกลั้นน้ำตาได้

"รักพระองค์ท่านเหนือสิ่งอื่นใด"

 

     Share

<< ความรักและมิตรภาพนี่คือความรัก >>

Posted on Fri 9 Jun 2006 17:10


แด่รักด้วยหัวใจ
อะไรทำให้ความรักเราจบลง
Everything Fever
วิธีผ่อนคลายอารมณ์...
นี่คือความรัก
ในหลวงของปวงชนชาวไทย
ความรักและมิตรภาพ
วิธีแสดงออกกับคนรัก
ความสุขอยู่แค่เอื้อม....
เพื่อน กับ แฟน
ความรักเหมือนกับสิ่งใด

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

ขอให้ในหลวง ทรงพระเจริญ
karn02   
Mon 4 Jun 2012 14:07 [5]
 

ข้าพเจ้าจะทำดีและเป็นคนดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองตลอดไป
นศท. จรัญ   
Tue 5 Jan 2010 15:46 [4]

รักในหลวงห่วงลูกหลานช่วยกันต้านยาเสพติด
กะปุกลุ้ก   
Tue 5 Jan 2010 15:40 [3]

ทรงพระเจริญคะ
Plerny   
Sun 11 Jun 2006 8:22 [2]

เรารักในหลวง ^^
ked   
Sat 10 Jun 2006 19:17 [1]