หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา

หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา

หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา

หลักความจริง ที่ทุกคนรวมทั้งสัตว์จะต้องได้รับ
โดยเสมอหน้า และยุติธรรมอย่างยิ่ง
คือหลักความจริงที่ว่า ทุกคนจะต้องแก่ชรา ต้องเจ็บป่วย
ต้องตาย ต้องพลัดพรากจากของรัก
และต้องรับผลแห่งการกระทำ ที่ตนเองได้ทำเอาไว้
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ (หลักอภิณหปัจจเวกขณะ)
พระพุทธองค์ตรัสว่า...

หญิงก็ตาม ชายก็ตาม ผู้ที่บวชก็ตาม ไม่ได้บวชก็ตาม
ควรพิจารณาความจริงของชีวิต ๕ ประการ คือ
๑. เรามีความแก่เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้
๒. เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้
๓. เรามีความตายเป็นธรรมดา ล่วงพ้นความตายไปไม่ได้
๔. เราจำต้องพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งของซึ่งเรารักเราชอบทั้งสิ้น
๕. เรามีกรรมเป็นของของตน เราทำดีต้องได้ดี เราทำชั่วต้องได้ชั่ว

หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา ๕ ข้อ นี้
เป็นสิ่งที่ผู้มีชีวิตตามอายุขัยจะต้องได้ประสบทุกคน
ไม่มีใครจะหลีกหนีได้พ้น ต่างแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้น
เมื่อรู้กฎความจริง ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วเช่นนี้
ทุกคนก็ไม่ควรประมาท
ควรหมั่นพิจารณาอยู่เป็นประจำ
เพื่อการทำใจหรือปรับใจ ยอมรับความจริงไว้ก่อน

เมื่อเหตุการณ์ใน ๕ ข้อนี้เกิดขึ้น
เราก็จะได้ไม่ต้องฝืนกฎธรรมดาของโลก
เมื่อเราไม่ฝืนกฎของธรรมดาหรือธรรมชาติ
ความทุกข์ก็เกิดได้น้อย หรือไม่เกิดเลย

การสำรวจเรื่องนี้ ก็เพื่อไม่ให้เรามัวเมา ประมาท
สำหรับความประมาทนั้นคืออะไร ได้แก่
การปล่อยเสียซึ่งสติ ไม่ระลึกตรึกตรอง
มองพิจารณา ปล่อยให้จิตน้อมไปทางอกุศล
เช่น ทางความโลภ โกรธ หลง เป็นต้น
ไม่ดำริไปทางอกุศล มีทาน ศีล ภาวนา เป็นต้น
ดังนี้เรียกว่า ความประมาท

สิ่งที่เกื้อหนุนให้เกิดความประมาท
คือความเมา ๓ อย่าง คือ

๑. ความเมาในวัย
คือคิดว่าเรายังหนุ่มสาว
ยังไม่ต้องละอกุศล ยังไม่ต้องเจริญกุศล

๒. ความเมาในความไม่มีโรค
คือคิดว่าเรายังแข็งแรง ไม่เจ็บป่วย
ยังไม่ต้องละอกุศล ยังไม่ต้องเจริญกุศล

๓. ความเมาในชีวิต
คือคิดว่าเรายังไม่ตาย ยังมีชีวิตสืบต่อไปได้นาน
ยังไม่ต้องละอกุศล ยังไม่ต้องเจริญกุศล

ความมัวเมาทั้ง ๓ นี้ เป็นเครื่องเกื้อหนุนให้เกิดความประมาท
เพราะว่าเป็นเหตุให้กระทำบาปทางกาย วาจา ใจ
คิดประทุษร้ายแก่ผู้อื่น
เป็นเหตุให้เสื่อมจากกุศล ทาน ศีล ภาวนา
ฟังพระธรรมเทศนา เป็นต้น

การหมั่นระลึก พิจารณาถึงหลักความจริงดังกล่าว
ย่อมถือได้ว่า เป็นผู้ไม่ประมาทมัวเมา
สามารถตัดความยินดีในภพทั้งหลายได้
คลายความรักใคร่ในชีวิตเสียได้ จะเว้นเสียซึ่งบาปกรรม
ทำให้เป็นผู้มักน้อย สันโดษ ไม่สะสมหวงแหน ตระหนี่ข้าวของ
จะคุ้นเคยในอนิจจสัญญา
คือรู้ว่าสังขารคือรูปธรรม นามธรรม ร่างกาย
จิตใจ ไม่เที่ยง
ทุกขสัญญา คือรู้ว่าเป็นทุกข์
อนัตตสัญญา คือรู้ว่าไม่ใช่ตัวตน
สัตว์ บุคคล เรา เขา จะเป็นผู้ไม่กลัวตาย


เวลาจะตายจะมีสติไม่หลงตาย
เมื่อมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นผู้ไม่ประมาท
จะเป็นผู้ขยันขันแข็งในการละอกุศลกรรม
และจะเป็นผู้ขยันขันแข็งในการเจริญกุศลกรรม
บุคคลผู้มีความไม่ประมาทในกุศลธรรมนี้
ย่อมเป็นมงคลอันประเสริฐในชีวิต

 

จาก...ธรรมจักรดอทเน็ต

หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา


ชีวิตควรตั้งอยู่บนความไม่ประมาท

KimBerrY

     Share

<< สุขจากการได้รักถ้ามองไกล...อย่าลืมตัว >>

Posted on Sat 13 Mar 2010 12:53


เราเปลี่ยนอดีตไม่ได้
เข็มทิศชีวิต
ตัวเรา กับ เงาสะท้อน
ในตัวเรามีคนอยู่สามคน
ถ้ามองไกล...อย่าลืมตัว
หลักความจริงที่ทุกคนควรพิจารณา
สุขจากการได้รัก
เพียงฝันร้ายตื่นหนึ่ง
ทำไม..ต้องนับหนึ่ง
ราคาคุย
สูตรปรุงของชีวิต

Name :
Email :
URL :
Comment :
กรอกข้อมูลก่อนส่ง CAPTCHA Image
Refresh
 

ถ้าทำได้ก็ดีนะ
tawan   
Sat 1 May 2010 8:15 [3]
 

พยายามจะไม่ประมาท
แต่บางครั้งก็พลาดเพราะอารมณ์แท้ๆ

~
DD   
Sun 14 Mar 2010 18:00 [2]

ความประมาทเป็นหนทางสุ่ความตายจิง ๆ คนเราเกิด เเก่ เจ็บ ตาย เวียนว่ายตายเกิดเนอะ ..
# ขอบคุณที่มาให้กำลังใจในการหางานน้า
tuta   
Sun 14 Mar 2010 15:26 [1]